Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van puurnatuuraandemuur.nl.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Puurnatuuraandemuur.nl,  gevestigd te IJsselmuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05037186.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Puurnatuuraandemuur.nl opdracht heeft/hebben verstrekt om van een door hem of haar geselecteerde, door Puurnatuuraandemuur persoonlijk gemaakte, afbeelding af te drukken tot een exclusief object op canvasdoek, aluminium, glas, hout, pvc of een ander, door de opdrachtgever, gewenst materiaal.
Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en puurnatuuraandemuur.nl tot het verrichten van werkzaamheden door Puurnatuuraandemuur.nl ten behoeve van opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Puurnatuuraandemuur.nl en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2 Puurnatuuraandemuur.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de opdrachtgever uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Puurnatuuraandemuur.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
2.4 De opdrachtgever aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Puurnatuuraandemuur.nl op de juiste wijze aan de opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief 21% BTW, emballage en verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3.2 De door Puurnatuuraandemuur.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Een overeenkomst met Puurnatuuraandemuur.nl komt tot stand wanneer opdrachtgever via de website en het digitale bestelformulier van Puurnatuuraandemuur.nl één of meerdere producten heeft besteld en van Puurnatuuraandemuur.nl langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 4: Overmacht
4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Puurnatuuraandemuur.nl dit de opdrachtgever zo snel mogelijk via het door de opdrachtgever opgegeven e-mail adres bij zijn/haar bestelling berichten zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.2 Puurnatuuraandemuur.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de opdrachtgever, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de opdrachtgever bevoegd per aangetekend schrijven aan Puurnatuuraandemuur.nl mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Puurnatuuraandemuur.nl jegens de opdrachtgever bestaat.
4.4 Tekortkomingen van Puurnatuuraandemuur.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer leveranciers. 2) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen van de leverancier of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. 3) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.
4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Puurnatuuraandemuur.nl toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn en risico-overgang
5.1 De tarieven van Puurnatuuraandemuur.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland.
5.2 Opdrachtgever dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Puurnatuuraandemuur.nl. Schade die Puurnatuuraandemuur.nl lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door opdrachtgever aan Puurnatuuraandemuur.nl komt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
5.3 Een door Puurnatuuraandemuur.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Puurnatuuraandemuur.nl in overleg treden met opdrachtgever over de gewijzigde leveringstermijn.
5.4 De binding van Puurnatuuraandemuur.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de opdrachtgever daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Puurnatuuraandemuur.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Puurnatuuraandemuur.nl aangegeven leveringstermijn.
5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Puurnatuuraandemuur.nl te leveren producten gaat op opdrachtgever over op het moment dat deze producten feitelijk aan opdrachtgever worden geleverd en in de macht van opdrachtgever of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.
5.7 Puurnatuuraandemuur.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 6: Huur
6.1 Puurnatuuraandemuur.nl biedt bij de mogelijkheid tot huur van haar werken. De minimale en tevens maximale afname door de opdrachtgever gaat vooraf in overleg met Puurnatuuraandemuur.nl.
6.2 De maximale termijn van huur door de opdrachtgever bedraagt 3 aaneengesloten maanden.
6.3 Bij schade, vermissing, diefstal en of andere schade die tot gevolg heeft dat 1 of meer werken niet meer in dezelfde staat worden geretourneerd zal de volledige schade worden verhaald op de opdrachtgever.
6.4 De opdrachtgever verplicht zich bij ieder werk een prijslabel te plaatsen welke door Puurnatuuraandemuur.nl wordt meegeleverd.
6.5 De opdrachtgever zal er op toezien dat deze labels te allen tijde zichtbaar zijn en onder geen enkele voorwaarde worden verwijderd dan wel gewijzigd dan wel onherkenbaar gemaakt.
6.6 Alle kosten, waaronder emballage, transport, verzend en retourkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.7 Opdrachtgever verplicht zich om na 3 maanden de werken uiterlijk binnen een week te retourneren. Na een week zullen er kosten in rekening worden gebracht.
6.8 Voor huur van de werken gelden verder exact dezelfde voorwaarden als bij verkoop.
6.9 Verhuur aan particulieren is niet toegestaan.

Artikel 7: Auteursrecht en toepasselijkheid
7.1 Het auteursrecht van alle door Puurnatuuraandemuur.nl aangeboden werken ligt bij Puurnatuuraandemuur.nl. Overname, oneigenlijk gebruik, en/of (gedeeltelijke) vermenigvuldiging van de door Puurnatuuraandemuur.nl geleverde werken is dan ook niet toegestaan en bij wet strafbaar zoals vermeld in de Auteurswet 1912.
7.2 Het uitvoeren van de opdracht door Puurnatuuraandemuur.nl brengt met zich mee dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken mogen slechts geschieden met toestemming van Puurnatuuraandemuur.nl. Opdrachtgever staat er voor in dat hij of zij akkoord gaat met de Auteurswet 1912 die rust op alle, door Puurnatuuraandemuur.nl geleverde werken, en deze niet zonder expliciete schriftelijke toestemming van Puurnatuuraandemuur.nl (gedeeltelijk) vermenigvuldigt, doorverkoopt dan wel ontdoet van de auteursrechtelijke bescherming die rust op alle door Puurnatuuraandemuur.nl aangeboden werken.
7.3 Puurnatuuraandemuur.nl verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Opdrachtgever aanvaardt dat door de productiemethode van Puurnatuuraandemuur.nl de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Artikel 8: Emballage
8.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Puurnatuuraandemuur.nl.

Artikel 9: Betalingen
9.1 Betalingen geschieden online via een betaalopdracht met iDEAL dus worden via Internet Bankieren op de bankrekening van Puurnatuuraandemuur.nl bijgeschreven.
9.2 De opdracht wordt in productie genomen zodra de volledige betaling is ontvangen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 Iedere levering van goederen door Puurnatuuraandemuur.nl aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Puurnatuuraandemuur.nl wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Puurnatuuraandemuur.nl is voorbehouden.
10.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Puurnatuuraandemuur.nl gerechtigd de goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De opdrachtgever verleent Puurnatuuraandemuur.nl hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
10.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de opdrachtgever in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 11: Klachten
11.1 De opdrachtgever is gehouden binnen 2 dagen na levering te onderzoeken of Puurnatuuraandemuur.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Puurnatuuraandemuur.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
11.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
11.3 Een reclamatie wordt door Puurnatuuraandemuur.nl slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Puurnatuuraandemuur.nl heeft overhandigd/geretourneerd.
11.4 De prestatie van Puurnatuuraandemuur.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 12: Garantie
12.1 Puurnatuuraandemuur.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
12.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de opdrachtgever recht op herstel of vervanging van de zaak. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Puurnatuuraandemuur.nl worden gezonden. Puurnatuuraandemuur.nl wordt daarvan eigenaar.
12.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
12.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.
12.5 Puurnatuuraandemuur.nl heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de opdrachtgever volledig te crediteren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Puurnatuuraandemuur.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Puurnatuuraandemuur.nl is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Puurnatuuraandemuur.nl bekend was of behoorde te zijn.
13.2 Puurnatuuraandemuur.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.
13.3 Puurnatuuraandemuur.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 14: Transport
14.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Puurnatuuraandemuur.nl, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Puurnatuuraandemuur.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.
14.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Puurnatuuraandemuur.nl naar opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Puurnatuuraandemuur.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 15: Toepasselijk recht bij geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Puurnatuuraandemuur.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank in de dan nader te benoemen locatie.

Artikel 16: Overige bepalingen
16.1 Puurnatuuraandemuur.nl garandeert alle informatie betreffende opdrachtgever die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.
16.2 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17: Wijziging van de voorwaarden, uitleg
17.1 Puurnatuuraandemuur.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Puurnatuuraandemuur.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.
17.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 18: Copyright Puurnatuuraandemuur.nl
18.1 Op alle teksten, illustraties, afbeeldingen en foto's van Puurnatuuraandemuur.nl berust auteursrecht.
18.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Puurnatuuraandemuur.nl, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
18.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Puurnatuuraandemuur.nl via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

Puurnatuuraandemuur.nl
10-10-2018

Deze webshop maakt gebruik van cookies.Akkoord
Realisatie Yze Webdesign - Leek
Puur Natuur aan de Muur © 2022